Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 21: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị CAT phục vụ sản xuất


03/11/2022 87 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 21: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị CAT phục vụ sản xuất

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1brFARLfVYANKa3QFTE99XHFdIjQaXhzx/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu