Đơn vị thành viên

Các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc - BQP

 

1. Công ty TNHH MTV 35

35 COMPANY LIMITED.

Địa chỉ: Phường Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Điện thoai - Fax : 033.3861237.

 

2. Công ty TNHH MTV 45

45 COMPANY LIMITED.

Địa chỉ: Đông Rì - Thanh Sơn - Huyện Sơn Động - Bắc Giang.

Điện thoai : 0240.6296080 - Fax : 0240.3588049.

 

3. Công ty TNHH MTV 86

86 COMPANY LIMITED.

Địa chỉ: Phường Quang Hanh - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Điện thoai : 033.3869920 - Fax : 033.3862286.

 

4. Công ty TNHH MTV 91

91 COMPANY LIMITED.

Địa chỉ: Phường Mạo Khê - TX.Đông Triều - Quảng Ninh.

Điện thoai : 033.211645 - Fax : 033.3871438.