Công bố công văn số 4380/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BCB