QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH PHƯƠNG ÁN (ĐỀ ÁN) CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KTLT VỈA 9A, 9B CÁNH NAM KHU ĐỒI SẮN CÔNG TY CỔ PHẦN 397 - TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC


02/07/2019 968 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập báo cáo hoàn thành Phương án (Đề án) cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án KTLT vỉa 9a, 9b cánh Nam khu Đồi Sắn Công ty Cổ phần 397 - Tổng Công ty Đông Bắc

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

 https://drive.google.com/file/d/1gNmJtBo7nq25WVOuVj1Kzr95Qinj6CWg/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu