QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: THUÊ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC CHO CBCNVC CÔNG TY CỔ PHẦN 397 ĐI THĂM QUAN HÈ NĂM 2019


22/06/2019 983 lượt xem

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói cung cấp dịch vụ tổ chức cho CBCNVC đi thăm quan hè năm 2019

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết: 

https://drive.google.com/file/d/1Z2S1lt4rc1LFmJOoQ9JQUIbJN0NAl6Pv/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu