Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần 397

 

Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
Trần Văn Chính Hội đồng quản trị Chủ tịch
Kiều Văn Sính Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT ( Giám đốc Công ty )
Phạm Hoàng Anh Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT ( Phó giám đốc )
Văn Trung Tuyến Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT
Nguyễn Đình Thao Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT
Bùi Quang Hưng Ban kiểm soát Trưởng BKS
Nguyễn Quách Tùng Ban kiểm soát Thành viên BKS
Đỗ Đình Kỳ Ban giám đốc Phó giám đốc
Đỗ Quang Thái Ban giám đốc Phó giám đốc Kỹ thuật
Phạm Hồng Sơn Ban giám đốc Phó giám đốc
Nguyễn Đình Thuận Phòng Tài chính kế toán Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng
Đoàn Trung Kiên Phòng tài chính kế toán phó phòng
Phan Nhật Tùng Phòng Kế hoạch Trưởng phòng
Bùi Quang Hưng Phòng Kế hoạch Phó phòng
Phạm Xuân Huyến Phòng kỹ thuật an toàn Trưởng phòng
Đặng Văn Toàn Phòng kỹ thuật an toàn Phó phòng
Nguyễn Văn Sáng Phòng kỹ thuật an toàn Phó phòng
Nguyễn Hữu Toán Phòng ĐTXDCB Trưởng phòng
Vũ Đức Giang Phòng CĐVT Trưởng phòng
Nguyễn Quách Tùng Phòng CĐVT Phó phòng
Trần Tiến Trung Phòng Tổ chức lao động Trưởng phòng
Nguyễn Trường Giang Phòng Chính trị Trưởng phòng
Nguyễn Quốc Phap Phòng chính trị Phó phòng
Đào Vũ Thanh Trung Văn phòng Chánh văn phòng
Nguyễn Quy Liên Công trường KTLT Quản đốc
Hoàng Hữu Kiên Phân xưởng VTTT Quản đốc
Nguyễn Văn Tùng Đội bảo vệ Đội trưởng
Nguyễn Cảnh Dương Phân xưởng SCPV Quản đốc