Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần 397

 

Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
Trần Văn Chính Hội đồng quản trị Chủ tịch
Kiều Văn Sính Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT ( Giám đốc Cty )
Phạm Hoàng Anh Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT
Văn Trung Tuyến Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT
Nguyễn Đình Thao Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT
Nguyễn Tiến Lăng Ban kiểm soát Trưởng BKS
Nguyễn Quách Tùng Ban kiểm soát Thành viên BKS
Đỗ Đình Kỳ Ban kiểm soát Phó giám đốc
Đỗ Quang Thái Ban kiểm soát Phó giám đốc Kỹ thuật
     
Trần Ngọc Hiệp Phòng Tài chính kế toán Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng
Phan Nhật Tùng Phòng Kế hoạch Trưởng phòng
Bùi Quang Hưng Phòng Kế hoạch Phó phòng
Phạm Xuân Huyến Phòng kỹ thuật sản xuất Trưởng phòng
Đặng Văn Toàn Phòng kỹ thuật sản xuất Phó phòng
Nguyễn Cảnh Dương Phòng An toàn BHLĐ Trưởng phòng
Nguyễn Hữu Toán Phòng ĐTXDCB Trưởng phòng
Vũ Đức Giang Phòng CVT Trưởng phòng
Nguyễn Quách Tùng Phòng CVT Phó phòng
Trần Tiến Trung Phòng Tổ chức lao động Trưởng phòng
Nguyễn Tiến Lăng Phòng Tổ chức lao động Phó phòng
Nguyễn Trường Giang Phòng Chính trị Trưởng phòng
Đào Vũ Thanh Trung Văn phòng Chánh văn phòng
Phạm Xuân Thủy Văn phòng Phó chánh văn phòng
Nguyễn Quy Liên Công trường KTLT Quản đốc
Hoàng Hữu Kiên Phân xưởng VTTT Quản đốc
Mạc Văn Nam Phân xưởng SCPV Quản đốc