Cơ cấu tổ chức

 

Ban Giám đốc

Stt Họ tên  Chức danh  Ảnh
 1 Đại tá Trần Văn Chính Chủ tịch 
 2 Đại tá Kiều Văn Sính Giám đốc
 3 Thượng tá Đỗ Đình Kỳ  Phó Giám đốc
 4 Trung tá Phạm Xuân Huyến  Phó Giám đốc
 5 Thượng tá Đỗ Quang Thái Phó Giám đốc
  6 Phan Đức Trung  Phó Giám đốc
  7   Thượng tá Phạm Hồng Sơn Phó Giám đốc

Phòng Chính trị

  8 Thiếu tá Nguyễn Trường Giang 

Trưởng phòng

  9  Nguyễn Quốc Pháp  Phó Trưởng phòng

Văn phòng

10 Thiếu tá Đào Vũ Thanh Trung Chánh Văn phòng
11  Nguyễn Đình Mạnh Phó Chánh văn phòng
 12   Vũ Đức Giang Phó Chánh văn phòng

Phòng kế hoạch 

   13  Thiếu tá Phan Nhật Tùng Trưởng phòng
  14 Bùi Quang Hưng Phó Trưởng phòng, Ban kiểm soát 

Phòng Tài chính kế toán

  15 Nguyễn Đình Thuận Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng
  16 Đoàn Trung Kiên Phó phòng

Phòng Kỹ thuật an toàn 

 17 Đặng Văn Toàn  Trưởng phòng
  18 Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng phòng

Phòng Đầu Tư xây dựng 

19  Nguyễn Hữu Toán Trưởng phòng
 20  Nguyễn Đình Thắng Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức lao động

  21  Trung tá Trần Tiến Trung Trưởng phòng                  
22 Thiếu tá Phạm Xuân Thuỷ Phó Trưởng phòng

Phòng Cơ điện vận tải 

 23 Trung Tá Vũ Văn Kiệm Trưởng phòng
 24  Trung tá Nguyễn Quách Tùng Phó Trưởng phòng