Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 19: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý IV năm 2022


20/09/2022 59 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 19: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý IV năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/18by1beWYvoVsLVNOiZcRdY9aeGQfzXBS/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu