Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 18: Mua sắm vật tư phục vụ bơm thoát nước mỏ Nam Tràng Bạch


03/08/2022 76 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 18: Mua sắm vật tư phục vụ bơm thoát nước mỏ Nam Tràng Bạch

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1CzI7wezDF-zlBMBorLMA4rMJhfJfvaS1/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu