Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 07: Mua sắm vật tư, Tuy ô thủy lực, mặt bích, đầu cút các loại phục vụ sảm xuất năm 2021


04/03/2021 122 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 07: Mua sắm vật tư, Tuy ô thủy lực, mặt bích, đầu cút các loại phục vụ sảm xuất năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1Nv40sfr7V-UsiGLHIL-87gQv0WR7UBWH/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu