Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua hiện vật (Đường sữa) bồi dưỡng nặng nhọc độc hại cho NLĐ năm 2021


07/12/2020 117 lượt xem

Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua hiện vật (Đường sữa) bồi dưỡng nặng nhọc độc hại cho NLĐ năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1Lm7vkEc0Lhb4LGuAPPdezBCYHJ54y2Um/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu