Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị CAT phục vụ sản xuất


16/11/2022 86 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị CAT phục vụ sản xuất

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1Sej5AcKePfUVSSGRxREyv7jPRN_Y_Ap3/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu