Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý III năm 2022


28/06/2022 82 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý III năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1KbrzyyJJFVdjQuDbMma-Y3ujtVfHpvav/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu