Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2022


28/06/2022 79 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1mQFN7J2bjjETySEjd3z73xfixSOYQVfe/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu