Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Mua sắm vật tư, hàng hóa các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021


28/06/2021 114 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Mua sắm vật tư, hàng hóa các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1G7v_AXkFQoucz8ikiENVr4W9MLY6kwg7/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu