Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất quý II năm 2021


29/03/2021 91 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất quý II năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1DRxMGSdJmv7It5SkXSPeZBZosFFJu3vC/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu