Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quần áo bảo hộ lao động năm 2022


14/07/2022 102 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quần áo bảo hộ lao động năm 2022

Chi tiết vui lòng truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1SBSr8NRlMDaw1m6wMb6e9_dVKx7nwLxh/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu