Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiếm toán BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần 397


15/06/2021 119 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiếm toán BCTC năm 2021 của Công ty Cổ phần 397

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1nDIWB0wU0F6Rpf991L9iw76PaiKQQS97/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu