Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo bồi dưỡng nghề Lái xe mỏ năm 2021


26/07/2021 131 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo bồi dưỡng nghề Lái xe mỏ năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1AXKfxHTqq_P5whdjv_XN3vWZIua3GSLP/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu