Thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 04: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa các thiết bị CAT 6 tháng đầu năm 2021


02/02/2021 163 lượt xem

Thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 04: Mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu mỡ nhờn phục vụ sửa chữa các thiết bị CAT 6 tháng đầu năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1YHCjh2NEsajxLRLcGjPpPCUQ-tJYI24r/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu