Quyết định V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê ngoài sàng sơ tuyển; nghiền than, bã kẹp, bìa kẹp từ nguồn sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than năm 2020


17/03/2020 1188 lượt xem

Quyết định V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê ngoài sàng sơ tuyển; nghiền than, bã kẹp, bìa kẹp từ nguồn sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/15hf_gRyd5gntRRSCm1sQHLjMlBPm16ck/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu