Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2022


16/05/2022 139 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1EqiRCnOJuzQYUMhKDDLCF5L19SYBtt-x/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu