Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị CAT phục vụ sản xuất


16/11/2022 73 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị CAT phục vụ sản xuất

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1iDHtM_uzvzGFnvxS2g0LuaLv56vyCEZE/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu