Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16: Mua sắm vật tư, hàng hoá các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2022


29/06/2022 106 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16: Mua sắm vật tư, hàng hoá các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/17F03Ht8vHuhLnVLEJwlFQNqh5THZbJ2V/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu