Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2022


28/06/2022 82 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1l9a7vcnd4QwzHbngH8g7RS20CzXu5l8c/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu