Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Mua sắm vật tư phụ tùng SCTX máy khoan PVSX tháng 12 năm 2020


17/12/2020 146 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Mua sắm vật tư phụ tùng SCTX máy khoan PVSX tháng 12 năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1nRaxAPV81q0-GwaZ4jau4Dgz9SiiKqxw/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu