Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13: Mua sắm vật tư ống HDPE và phụ kiện nhựa phục vụ bơm nước moong


19/11/2020 69 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13: Mua sắm vật tư ống HDPE và phụ kiện nhựa phục vụ bơm nước moong

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/17ggc4r36u6K7z7huhVHr3iCeJiaWr2Gz/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu