Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất Quý III năm 2020


29/06/2020 119 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất Quý III năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1oOpxTW6kEW4MDfFExYxhsbGnXHvvHQ0-/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu