Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2020


29/06/2020 115 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1Uj2YEUmoWB5W9U8jgXa0KOf096nUdwnI/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu