Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua trang phục dân quân tự vệ năm 2022


29/11/2022 92 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua trang phục dân quân tự vệ năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1qhBTcu9TiGhp6rReAVvg6U4OdAfzlVNv/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu