Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo bồi dưỡng nghề Lái xe mỏ năm 2021


26/07/2021 126 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo bồi dưỡng nghề Lái xe mỏ năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/10DqWn43PNS5XUSZile1IbQ6V7Sxz_kAg/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu