Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trồng cây xanh khu vực SCN+22; dọc tuyến đường vận tải và các bãi thải trồng cây bản địa Lim Lát


05/08/2022 73 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trồng cây xanh khu vực SCN+22; dọc tuyến đường vận tải và các bãi thải trồng cây bản địa Lim Lát

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1Ewes3EwhXPFOxm2jfaO3iPa9kP_OwFH5/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu