Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thay thế vật liệu lọc, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải mỏ Nam Tràng Bạch


27/10/2022 78 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thay thế vật liệu lọc, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải mỏ Nam Tràng Bạch

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1ZX-T0M9bgBF8iGxancw-4zJJ1sWsMbZ1/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu