Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu só 19: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý IV năm 2022


19/09/2022 60 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu só 19: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý IV năm 2022

chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1ZWzZkIT-f-i2kvDRXON8uik5PouR8Xrz/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu