Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý IV năm 2021


15/09/2021 73 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất Quý IV năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1gn7Z-Gl0ntezg9nmHk9awTi-MswKOOH0/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu