Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Mua sắm vật tư phục vụ bơm thoát nước mỏ Nam Tràng Bạch


01/08/2022 76 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Mua sắm vật tư phục vụ bơm thoát nước mỏ Nam Tràng Bạch

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1O62oZ-Gwje77yGRcaHp1vFNbfc9vPHLU/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu