Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất quý III năm 2021


17/06/2021 113 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX các thiết bị xe, máy phục vụ sản xuất quý III năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1qeqEuDy7FWbXKY3hxf-TAhciaR--CGEJ/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu