Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Mua sắm vật tư, hàng hóa các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021


16/06/2021 127 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Mua sắm vật tư, hàng hóa các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1D3Uc5IgZ13rf0R3bJ_oIhmVYSToeSiaX/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu