Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Mua sắm tủ điện 800A và thử nghiệm máy biến áp 630KVA 35/0,4KV


26/08/2020 119 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Mua sắm tủ điện 800A và thử nghiệm máy biến áp 630KVA 35/0,4KV

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1GMg5yVhvO2TCPpocTLogEsBzzKALWgFd/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu