Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất quý III năm 2020


09/06/2020 130 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất quý III năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1h_WW7oe8pxCU-IgHGDlLHuqGd-fwYz89/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu