Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất Quý II năm 2020


03/03/2020 1221 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất Quý II năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1j-y04JIuAdLY3u3J1n7-zYkZMFhX-nTW/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu