Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2021


04/12/2020 901 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm vật tư, phụ tùng SCTX thiết bị Komatsu phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1M2xMufetyKiMm4QM4ZuoZCX9KvGnSsYx/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu