Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2022


29/04/2022 96 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1CUjnG7ld4ucoMJt7009Lq7pm_Pew5JEV/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu