Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vi tính, máy in, thiết bị ngoại vị, phần mềm và thiết bị viễn thông phụn vụ sản xuất năm 2020


21/01/2021 139 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vi tính, máy in, thiết bị ngoại vị, phần mềm và thiết bị viễn thông phụn vụ sản xuất năm 2020

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1NZx_Ve04cLM5hAZvwCa5d51dyForDYnk/view?usp=sharing

 


Danh mục : Hồ sơ thầu