Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quần áo bảo hộ lao động nắm 2022


28/06/2022 59 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quần áo bảo hộ lao động nắm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1wOpd68WguZUQ5SK4DjwF1Zowrz1xR0YX/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu