Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua phân bón, cây trồng và thuê nhân công trồng, chăm sóc cây tại Bãi thải ngoài Bắc bãi thải ngoài Nam khi I, IV mỏ Nam Tràng Bạch


21/10/2020 105 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua phân bón, cây trồng và thuê nhân công trồng, chăm sóc cây tại Bãi thải ngoài Bắc bãi thải ngoài Nam khi I, IV mỏ Nam Tràng Bạch

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1q79gIdNnQlXvfnl2aBD5biZrr5HvQzoa/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu