Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hoá chất. vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh năm 2022


14/03/2022 67 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hoá chất. vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh năm 2022

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1NEfeoS2jMuJj81D7JMeIiULzL2nxXbw0/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu