Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: May đo quân trang phục vụ cho cán bộ Sĩ quan, QNCN năm 2021


01/04/2021 86 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: May đo quân trang phục vụ cho cán bộ Sĩ quan, QNCN năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1vkEGopSjYDAdgndUvy4fgf9HYGDWaM3L/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu