Quyết định về việc phê duyệt ké hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 21: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị CAT phục vụ sản xuất


01/11/2022 103 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt ké hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 21: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị CAT phục vụ sản xuất

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1Wq5QlLlSvAUGcQ9YhAG2h40iOo0RDBNC/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu