Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo nghề Lái xe mỏ


23/09/2020 110 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo nghề Lái xe mỏ

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1EgExgONP0wZR6UtLUTHPvSGQH0MW1AuO/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu