Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo bồi dưỡng nghề Lái xe mỏ năm 2021


12/07/2021 119 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo bồi dưỡng nghề Lái xe mỏ năm 2021

Vui lòng truy cập link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1chGgBsXIhCp5CiOgYB_zfMX3M28w5ggl/view?usp=sharing


Danh mục : Hồ sơ thầu